Projekt

Start / Projekt

Vi har flera pågående ramavtal samt egna entreprenader.

Pågående ramavtal

Ramavtal Eskilstuna Kommunfastigheter – Tomt och gatumarksgrävning
Vi anlägger nya GC-banor, lekplatser, parkeringsplatser, grönområden, dagvattenhantering, asfalteringsarbeten, belysningsarbeten mm                                                                                                                            Avtalsstart 2020-02-01 – 2022-02-01 med möjlighet till 2 års förlängning

Ramavtal Marktjänster                                                                                                                                                               Avtal med Eskilstuna kommun och Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.                                                                   Vi tillhandahåller maskintjänster för  park och yttre fastighetsskötsel.

Ramavtal Markarbeten Produktion                                                                                                                                        Avtal med Västerås stad. Vi kommer hjälpa dem med mellanstora entreprenader

Ramavtal med NCC – Maskintjänster i Eskilstuna
Tillhandahållande av maskiner och lastbilar under 2020

Ramavtal Eskilstuna Kommun – Tillhandahållande av hjulgrävare                                                                                 Avtalsstart 2019-01-01 – 2021-01-01 med möjlighet till 2-års förlängning

Ramavtal Eskilstuna Kommun – Tillhandahållande av anläggare                                                                                      Avtalsstart 2018-11-30 – 2020-11-30 med möjlighet till 2-års förlängning

Ramavtal Strängnäs Kommun – Tomt och gatumarksgrävning
Vi tillhandahåller löpande maskintjänster

Ramavtal Eskilstuna Kommun – Iordningställande av friluftsanläggningar
Avtalsstart 2018-06-01.

Avslutade projekt och entreprenader

Hembla – Byggnation av större lekpark i Köping                                                                                                                        En lekpark som har tagits fram i samverkan med beställaren, vi har valt många produkter i träslaget Robinia.

Hembla – Uppfräschning av innergård i Köping                                                                                                                      En innergård som används främst av äldre. Gården får nu en uppfräschning med belyst pergola, plattsättningar, cykelgarage och fler bänkar och bord.

Hembla – Renovering av innergårdar i Nyfors, Eskilstuna                                                                                                    2 st innergårdar som kommer få både nya lekutrustningar och fina planteringar

Eskilstuna Kommun – BM-Stråket                                                                                                                                                 Ny GC-bana,  plattsättningar, skelettjordsgropar och specialbyggda belysningsstolpar

Eskilstuna Kommun – Ärla Åstorp                                                                                                                                                  Nytt exploateringsområde i Ärla utanför Eskilstuna. Där byggdes nya vägar, VA och dagvattenhantering.

Eskilstuna Kommun – Långbergsparken
Ny aktivitetspark med Parkourpark, lekplats, boulebana, GC-bana, grönområde, vattenledning och dagvattenhantering mm

Eskilstuna Kommun – Krusgårdsparken
Ny allaktivitetspark i Torshälla. Anläggning av grusgångar, sandytor, trädplantering, multisportarena i trä med konstgräs, beachvolleyplan mm

Strängnäs Kommun – Naturlekpark Skogskullen                                                                                                                    Nyanläggning av naturlekpark anpassad för barn i åldrarna 1-13 år.

Ramavtal Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Vi tillhandahåller löpande maskintjänster

Ramavtal Arboga Kommun – Transporttjänster
Vi utför transport- och maskintjänster

Green Cargo – Totalentreprenad – Ny bangård i Eskilstuna
Ny hårdgjord yta för bangård med dagvattenhantering, belysningsmaster och betongkanalisationer

Mellanskog EK – Utförandeentreprenad – Ny terminalyta för lastning/lossning och lagerhållning av timmer
Förvandla råmark till hårdgjord yta för upplag av timmer

Vasallen Exploatering AB – Totalentreprenad – Ombyggnation av Regementet P10 i Strängnäs
Nya grönområden, parkeringar, GC-banor, planteringar, plattsättningar, lekplatser

Strängnäs Kommun – Ombyggnation av Nygatan
Ny GC-bana med belysningsstolpar, parkeringar, planteringsytor och stenarbete

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö – Montering av ny belysning i Kjula Logistikpark
Demontering av gamla belysningsmaster, kanalisation för ny högspänning, fiber och nya 36m belysnigsmaster

Eskilstuna Logistik – Åtgärder för att underlätta drift av spårområden
Urgrävning av makadam i befintligt spår, återfyllning och asfaltering

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö – Elavtal
Tillhandahåller maskiner och anläggare

Peab – Grundläggningsarbeten på Kvitten i Strängnäs
Demontering av befintlig platta och grundläggning för ett större förråd

Strängnäs Kommun – Ombyggnation av busshållplats
Rivning av asfaltsytor och grönytor. Ny gångbana med busshållplats samt parkering i anslutning till denna

DHL – Ombyggnation av lastkajer
Pålning av nya lastkajer och läggning av densiphalt istället för traditionell asfalt

Nyhetsspalten till höger tillför löpande pågående och sedermera avslutade projekt.

Nedan ett urval bilder från genomförda projekt: