Avslutade projekt och entreprenader

Hembla
Byggnation av större lekpark i Köping

En Lekpark som har tagits fram i samverkan med beställaren, vi valde många produkter i träslaget Robinia. 

Hembla 
Uppfräschning av innergård i Köping

En innergård som används främst av äldre. Gården fick en uppfräschning med belyst pergola, plattsättningar, cykel garage och fler bänkar och bord.

Hembla
Renovering av innergårdar i Nyfors, Eskilstuna

2 st. innergårdar som fick få både nya lekutrustningar och fina planteringar

Eskilstuna Kommun
BM-Stråket

Ny GC-bana, plattsättningar, skelettjordsgropar och specialbyggda belysnings stolpar

Eskilstuna Kommun
Ärla Åstorp

Nytt exploateringsområde i Ärla utanför Eskilstuna. Där byggdes det vägar, VA och dagvatten hantering.

Eskilstuna Kommun 
Långbergsparken

Aktivitetpark med Parkourpark, lekplats, boulebana, GC-bana, grönområde, vattenledning och dagvatten hantering mm

Eskilstuna Kommun 
Krusgårdsparken

Ny allaktivitetspark i Torshälla. Anläggning av grusgångar, sandytor, trädplantering, multisportarena i trä med konstgräs, beachvolleyplan mm

Strängnäs Kommun 
Naturlekpark Skogskullen

Nyanläggning av natur lekpark anpassad för barn i åldrarna 1-13 år.

Ramavtal Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö

Vi tillhandahöll löpande maskintjänster 

Ramavtal Arboga Kommun Transporttjänster

Vi utförde transport- och maskintjänster

Green Cargo
Totalentreprenad – Ny bangård i Eskilstuna

Ny hårdgjord yta för bangård med dagvattenhantering, belysningsmaster och betongkanalisationer

Mellanskog EK
 Utförandeentreprenad – Ny terminalyta för lastning/lossning och lagerhållning av timmer

Förvandla råmark till hårdgjord yta för upplag av timmer

Vasallen Exploatering AB
Totalentreprenad Ombyggnation av Regementet P10 i Strängnäs

Nya grönområden, parkeringar, GC-banor, planteringar, plattsättningar, lekplatser

Strängnäs Kommun
Ombyggnation av Nygatan

Ny GC-bana med belysningsstolpar, parkeringar, planteringsytor och stenarbete

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Montering av ny belysning i Kjula Logistikpark

Demontering av gamla belysningsmaster, kanalisation för ny högspänning, fiber och nya 36m belysnigsmaster

Eskilstuna Logistik
Åtgärder för att underlätta drift av spårområden

Urgrävning av makadam i befintligt spår, återfyllning och asfaltering

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö
Elavtal

Tillhandahöll maskiner och anläggare

Peab
Grundläggningsarbeten på Kvitten i Strängnäs

Demontering av befintlig platta och grundläggning för ett större förråd

Strängnäs Kommun 
Ombyggnation av busshållplats

Rivning av asfaltsytor och grönytor. Ny gångbana med busshållplats samt parkering i anslutning till denna

DHL
Ombyggnation av lastkajer

Pålning av nya lastkajer och läggning av densiphalt istället för traditionell asfalt